Avtale vilkår

Avtalevilkår


Hovedtrekk

Arbeidet utføres av Strand Vinduspuss AS, heretter omtalt som “Leverandør(en)”. Strand Vinduspuss AS står fritt til å bruke egne ansatte og/eller underleverandører for å utføre det avtalte oppdraget.

Oppdragsgiver, heretter omtalt som “Kunde(en)”, står ansvarlig overfor leverandør for kjøp av tjenester hvis ikke annet er oppgitt i avtalen mellom partene.

Arbeidet utføres i henhold til inngått avtale. Hvis ikke annet er spesifisert omfatter det kun vinduspuss av vinduer i ytre fasade. Vask/tørking av vinduskarmer, fasadelister o.l. er ikke medregnet i prisen, hvis det ikke er spesifisert i avtalen.Vinduer på balkonger, takvinduer, mellompuss, innvendige skilleglass, hagestuer, terrasseglass, innvendig vinduspuss e.l. er ikke inkludert i prisen hvis det ikke står spesifisert i avtalen.

Hvis noen av vinduene har selvrensende glass, solfilm eller annet belegg, må dette informeres om før tilbud blir gitt. Hvis slike glass blir skadet ved vinduspuss og det ikke er gitt opplysninger om dette på forhånd, kan ikke Leverandøren holdes ansvarlig for dette, og vil ikke dekke eventuelle skader.


Utførsel

Normalt utføres arbeidet mellom kl 07.00 og 18.00. I travle perioder kan det forekomme arbeid utover dette. Det utføres vinduspuss hele året, og selv om været ikke er ideelt.

Vi gjør oppmerksom på at avtalt leveringstidspunkt er veiledende. Hvis kunden ønsker levering på bestemt dato/klokkeslett kan det tilkomme tillegg for kjøring.

Det regnes med rimelig fremkommelighet til vinduer som skal pusses. Rydding for å komme til vinduene er ikke inkludert i prisen.

Ved innvendig vinduspuss er ikke rydding av vinduskarmer inkludert i prisen. Noe drypping kan forekomme innvendig så kunden må sørge for å rydde/dekke til gjenstander som ikke tåler dette.


HMS

Under all utførsel av arbeidet vil det bli lagt vekt på HMS. Dette gjelder spesielt ved bruk av stige og vil bli vurdert hver gang et oppdrag skal utføres. Som eksempel kan nevnes at hvis underlaget er glatt (for eksempel dekket av snø/is) så vil det ikke bli brukt stige for adgang til balkong e.l., selv om det står i avtalen.


Tilleggstjenester

Vi utfører en rekke tilleggstjenester på vinduene som for eksempel syrevask, skraping av betong og maling o.l. Dette er tjenester som bestilles i tillegg til den ordinære vinduspussen. Utførsel av tjenesten og prisen skal være avtalt på forhånd.


Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremlegges innen 3 dager etter utført oppdrag. Leverandøren forbeholder seg retten til å utføre oppdraget om igjen til den forventede kvalitet er oppnådd.


Varighet - endringer - oppsigelse

Alle faste avtaler er løpende inntil de blir sagt opp av en av partene. Det er ingen oppsigelsestid. Oppsigelsen må være skriftlig (brev, sms, epost).

Ved endringer av avtalen kan prisen justeres i samsvar med de endringene som gjøres. Dette avtales med kunden før oppdraget utføres.

Prisene reguleres en gang i året med virkning på oppdrag som tas fra og med 1. januar. Unntak fra dette er prisendringer som ikke tilfaller Leverandør (for eksempel endring av mva satser e.l.). Ved mindre endringer sendes det ikke varsel i forkant.


Betaling

Alle oppdrag faktureres med netto pr. 10 dager hvis ikke annet er avtalt.

Faktura sendes pr. epost. Vanlig papirfaktura kan sendes etter avtale.

Ved for sen betaling påløper purregebyr og renter i h.h.t. morarentelovens § 3. Leverandøren forbeholder seg retten til å bruke 3. part til inndrivelse av utestående krav.